Contact
  The Japanese Association for The Surgery of Trauma
  Shunkosha Inc.
  Lambdax Building, 2-4-12 Ohkubo,Shinjuku-ku, Tokyo
169-0072, Japan
  Tel: +81-3-5291-6259
  Fax: +81-3-5291-2176
  e-mail: jast@shunkosha.com


Chair of the board


 • Akio Kimura

Board members


 • Koichi Inokuchi

 • Shigeki Kushimoto

 • Akihide Kon

 • Yasuhiro Otomo

 • Tetsuya Sakamoto

 • Hiroshi Tanaka

 • Tetsuya Matsuoka

 • Yasumitsu Mizobata

 • Yoshinori Murao

 • Naoto Morimura

 • Hiroyuki Yokota

Auditors


 • Kitano Mitsuhide

 • Shindo Masateru

Honorary members

 • Yasufumi Asai
 • Muneo Ohta
 • Takashi Owada
 • Nobuo Kaku
 • Takeshi Kasai
 • Kunio Kobayashi
 • Ikuhiro Sakata
 • Teruo Sakamoto
 • Shuji Shimazaki
 • Tadashi Suzuki
 • Toshio Nakatani
 • Masaharu Hasebe
 • Chiho Fujii
 • Eisei Henzan
 • Hiroshi Henmi
 • Kazuhiko Maekawa
 • Masao Maeshiro
 • Kunihiro Mashiko
 • Masahiro Motegi
 • Ryoichi Motoki
 • Shuzo Yamamoto
 • Yasuhiro Yamamoto
 • Junichiro Yokota
 • Toshiharu Yoshioka
 • Juan A. Asensio
 • Kenneth D. Boffard
 • Yeo-Kyu Youn

Meritorious member

 • Tatsuro Kai
 • Kazuhide Koseki
 • Hisashi Sugimoto
 • Yoshiki Takahashi
The Japanese Association for The Surgery of Trauma. All rightsreserved.