Contact
  The Japanese Association for The Surgery of Trauma
  Shunkosha Inc.
  Lambdax Building, 2-4-12 Ohkubo,Shinjuku-ku, Tokyo
169-0072, Japan
  e-mail: jast@shunkosha.com


2019 annual meeting

The 33th Annual Meeting of the Japanese Association for the Surgery of Trauma

Date: June 6, 2019(Thursday) to June 7, 2019(Friday)
President: Akihide Kon
City: Hachinohe


Past annual meetings

Number Date President City
32 2018.6.21-22 Yoshinori Murao Kyoto
31 2017.6.1-2 Mitsuhide Kitano Sapporo
30 2016.5.30-31 Yasuhiro Otomo Tokyo
29 2015.6.11-12 Masateru Shindo Sapporo
28 2014.6.25-26 Hiroyuki Yokota Tokyo
27 2013.5.23-24 Teruo Sakamoto Kurume
26 2012.5.24-25 Akio Kimura Tokyo
25 2011.5.19-20 Junichiro Yokota Osaka
24 2010.5.27-28 Kunihiro Mashiko Chiba
23 2009.5.28-29 Ikuhiro Sakata Osaka
22 2008.5.29-30 Eisei Henzan Okinawa
21 2007.5.24-25 Takeshi Kasai Chiba
20 2006.5.25-26 Tsunetoshi Araki Nagoya
19 2005.5.26-27 Hiroshi Yoshii Yokohama
18 2004.5.20-21 Yasufumi Asai Sapporo
17 2003.5.15-16 Toshio Nakatani Kyoto
16 2002.5.16-17 Yoshiaki Okada Tokyo
15 2001.5.25-26 Hiroshi Henmi Tokyo
14 2000.5.25-26 Takashi Owada Yokohama
13 1999.5.27-28 Yasuhiro Yamamoto Tokyo
12 1998.5.7-8 Tadashi Suzuki Tokyo
11 1997.5.29-30 Shuji Shimazaki Tokyo
10 1996.5.29-30 Muneo Ohta Osaka
9 1995.5.17-19 Kazuhiko Maekawa Tokyo
8 1994.5.19-20 Chiho Fujii Kurashiki
7 1993.5.20-21 Masao Maeshiro Okinawa
6 1992.5.21-22 Ryoichi Motoki Fukushima
5 1991.5.30-31 Nobuo Kaku Kurume
4 1990.4.19-20 Toshiharu Yoshioka Osaka
3 1989.6.1-2 Masamitsu Kaneko Sapporo
2 1988.5.27-28 Toshihumi Otsuka Tokyo
1 1987.5.29-30 Kunio Kobayashi Tokyo

The Japanese Association for The Surgery of Trauma. All rightsreserved.