Contact
  The Japanese Association for The Surgery of Trauma
  Shunkosha Inc.
  Lambdax Building, 2-4-12 Ohkubo,Shinjuku-ku, Tokyo
169-0072, Japan
  e-mail: jast@shunkosha.com


Chair of the board


 • Hiroaki Watanabe

Board members


 • Koichi Inokuchi

 • Yasuhiro Otomo

 • Naoyuki Kaneko

 • Akio Kimura

 • Shigeki Kushimoto

 • Daizo Saito

 • Yoshiaki Hara

 • Tomohiro Funabiki

 • Yasuaki Mizushima

 • Yasumitsu Mizobata

 • Shoji Yokobori

Auditors


 • Akihide Kon

 • Naoto Morimura

Honorary members

 • Yasufumi Asai
 • Muneo Ohta
 • Nobuo Kaku
 • Takeshi Kasai
 • Mitsuhide Kitano
 • Ikuhiro Sakata
 • Teruo Sakamoto
 • Shuji Shimazaki
 • Hiroshi Tanaka
 • Toshio Nakatani
 • Masaharu Hasebe
 • Chiho Fujii
 • Eisei Henzan
 • Hiroshi Henmi
 • Kazuhiko Maekawa
 • Masao Maeshiro
 • Kunihiro Mashiko
 • Yoshinori Murao
 • Masahiro Motegi
 • Ryoichi Motoki
 • Shuzo Yamamoto
 • Yasuhiro Yamamoto
 • Junichiro Yokota
 • Hiroyuki Yokota
 • Toshiharu Yoshioka
 • Elmin Steyn
 • Juan A. Asensio
 • Kenneth D. Boffard
 • Mark W. Bowyer
 • Raul Coimbra
 • Yeo-Kyu Youn

Meritorious member

 • Sadaki Inokuchi
 • Kazuhide Koseki
 • Tatsuro Kai
 • Kaoru Koike
 • Takeshi Shimazu
 • Hisashi Sugimoto
 • Shinichiro Suzaki
 • Yoshiki Tohma
 • Yasuo Nakajima
 • Hidemitsu Mototake
 • Tetsuo Yukioka
The Japanese Association for The Surgery of Trauma. All rightsreserved.